کارخانه:
تلفن : 3-36523322 044
فاکس: 36523321 044
آدرس الکترونیکی: info@hadafco.ir

دفتر تهران:
تلفن: 44050677 021
تلفکس: 44051730 021

برای درخواست همکاری با ما یکی از فرم های رو به رو را پر فرمایید